Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza

Uchwały i pliki do pobrania

Uchwała nr XXVI/160/12 w spraie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza - pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/160/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012 roku - pobierz

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/160/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012 roku:

Rysunek 1. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - pobierz 

Rysunek 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz 

Schemat 1. Analiza własności gruntów - pobierz 

Schemat 2. Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury - pobierz 

Schemat 3. Obszary wymagające sporządzenia MPZP, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - pobierz 

Schemat 4. Wykaz zmian przeznaczenia terenu - pobierz 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/160/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012 roku - pobierz