zmiany 09 12 2021

 

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych

Realizacja zadań pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej stanowi kluczowy obszar działań w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Celem wsparcia jest inspirowanie do zmian ukierunkowanych na poprawę dostępności do usług pomocy społecznej, rozwój pracy socjalnej oraz podniesienie jakości działalności Ośrodka. Zgodnie z art. 115 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji budżetu państwa nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

Warunkiem możliwości wykorzystania tych środków jest:

  • Spełnienie standardu zatrudnienia pracowników socjalnych, o których mowa w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej oraz
  • Przedłożenie propozycji związanej z rozwojem pomocy społecznej, poprzez realizacje nowych zadań lub rozszerzenie zakresu dotychczasowych realizowanych usług w ramach zadań pomocy społecznej w pierwszej kolejności wynikających z gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych lub bilansu potrzeb w ramach oceny zasobów pomocy społecznej.

W roku 2021 w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Gołcza 22 954,00 zł, natomiast wkład własny gminy to kwota 5 846,00 zł zł. Całość zadania to 28 800,00 zł.