PlakatDzien Dziecka

plakat RemigiuszRczka

WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

  • spełnienie standardu zatrudnienia pracowników socjalnych, o których mowa w art. 110 ust. 11 i 1 ustawy o pomocy społecznej oraz
  • pozytywna ocena przedłożonych propozycji związanych z rozwojem pomocy społecznej, w jednym lub kilku obszarach.

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy, dodatkowe działania które są podejmowane, a które mają na celu rozwój pomocy społecznej to:

Obszar II. Realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy po rozeznaniu potrzeb zdecydował na Poradnictwo specjalistyczne- konsultacje psychologiczne. Zgodnie z art. 46 ups „Poradnictwo specjalistyczne (…) psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom , które maja trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód (…).

Obszar IV. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy postawił na zatrudnienie prawnika, który pomoże pracownikom Ośrodka w ich codziennej pracy związanej z redagowaniem pism, wydawaniem decyzji.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Gołcza kwotę 22 202,00 zł, co stanowi 80% zadania, natomiast kwota 5 550,50 zł to wkład własny gminy. Całość zadania to kwota 27 752,50 zł.