Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

W najbliższym czasie we wszystkich sołectwach z terenu gminy Gołcza odbędą się wybory Sołtysów wsi i Rad Sołeckich. Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniach wiejskich. Poniżej przedstawiamy terminarz zebrań wyborczych:

Czytaj więcej...

Styczniowa sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 22 stycznia 2015r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Stanisława Makoli – Przewodniczącego Rady. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie Budżetu Gminy Gołcza na 2015 rok. Projekt nowego budżetu przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 19 970 330 zł, a wydatki w wysokości 19 393 983,60 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 12 948 983,60 zł, a wydatki majątkowe 6 445 000 zł.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) zwołuje się IV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu:

22 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 10-tej w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

GŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w gminie Gołcza.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w gminie Gołcza,

Czytaj więcej...

Nowe oblicze gołczańskiej biblioteki

Z końcem roku zakończono remont biblioteki wraz z zagospodarowaniem placu wokół budynku i częściową wymianą wyposażenia. Wszystkie te prace wykonano w ramach projektu: „Remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego” w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.” Wartość całego projektu to 528 843 zł, z czego dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 396 632 zł, ze środków Województwa Małopolskiego 30 000 zł oraz dofinansowanie Gminy Gołcza 102 211 zł.

Czytaj więcej...

Gołcza jedną z najlepszych gmin w Polsce

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza gmina już po raz piąty z rzędu została laureatem ogólnopolskiego rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii najlepsza gmina wiejska zajmując wysokie 7 miejsce. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Gminy oceniane są według 90 kryteriów podzielonych na bloki tematyczne.

Czytaj więcej...

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Gołcza w celu zapewnienia lepszego dostępu niepełnosprawnych mieszkańców do ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych zakupiła samochód marki Ford Transit V 362. Zakup został zrealizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, obszar: „likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjno – edukacyjnych poprzez zakup samochodu”. Łączny koszt nabytku to 117 957 zł, z czego 70 tys. zł stanowi dofinansowanie z PFRON, pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

Czytaj więcej...