Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
parter (KASA)
Janusz Natkaniec 
tel. 12 388-60-03 wew. 128

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 • Pisemną zgodę właściciela, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Opłaty:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r.z późniejszymi zmianami).

 • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa)
 • 2100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

Opłatę wpłaca się w kasie Urzędu Gminy w Gołczy w godzinach od 8:00 – 12:00.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się po uzyskaniu pozytywnej lub negatywnej opinii Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia alkoholowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

 • Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 4 lata.
 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 • Opłatę wnosi się w ratach:
  • I rata – do 31 stycznia,
  • II rata – do 31 maja,
  • III rata – do 30 września.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz