Uzgodnienie przejścia siecią lub przyłączem: telekomunikacyjnym, gazowym, kanalizacyjnym, wodociągowym, energetycznym przez drogi gminne

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 8
Mirosław Kustosz
tel. 012 388-60-03 wew. 119

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
  • Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie uzgodnienia przejścia przez drogi gminne siecią lub przyłączem (telekomunikacyjnym, gazowym, kanalizacyjnym, wodociągowym, energetycznnym).
  • Mapa ze wskazaniem projektowanego przebiegu sieci na kopii aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Uwagi:

Uzgodnienie nie jest zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa drogowego składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz