Wydanie zaświadczenia o dochodowości rocznej z gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 13, Łucja Kluzek, tel. 12 388-60-03, wew. 118

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.  Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) - art.305 a i 306 b
  • Obwieszczenie Prezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym (Dz.U.  Nr 136, poz. 969 z 2006r. tekst jednolity).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 17 zł - za wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto bankowe Urzędu Gminy w Gołczy.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od jego doręczenia za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.

Uwagi:

  • Dochód w 2008r. z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 1.898,00 zł.
  • Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe – wydanie zaświadczeniazgodnie z art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz