Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011 nr 220 poz. 1306 z późn. zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty.
  • Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” bądź „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące”.

Opłaty:

Od czynności meldunkowych opłaty skarbowej nie pobiera się.
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku jeśli osoba działa przez pełnomocnika).

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.
Wydanie decyzji w sprawach meldunkowych – 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Na wydaną decyzję w sprawie o wymeldowanie przysługuje odwołanie które wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

  • Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązana jest wymeldować się.
  • Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu do wglądu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.
  • Wymeldowania można również dokonać meldując się w nowym miejscy pobytu stałego i czasowego.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Zgłoszenie wymeldowania pobyt stały >>> pobierz

Zgłoszenie wymeldowania pobyt czasowy >>> pobierz