wojt podziekowanie

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 20 marca 2023r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu
  i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gołcza na lata 2023-2032.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku nieruchomym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu.
 9. Wolne wnioski.