plakat programowanie robotyka

Ogłoszenie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA LGD o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór Nr 4/2023

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Wskaźnik produktu - W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej - 4 szt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 152 099,56 €  /608 398 ,24 zł   1 € = 4,00 zł/

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów (do 80% kosztów kwalifikowalnych wskazanych we wniosku, a w przypadku JST 63,63%).  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 11.12.2023 do 27.12.2023 do godz. 17:00.

Więcej informacji na stronie:www.miechowjaksa.home.pl lub w Biurze LGD – Miechów, Janów Dolny 17/3, tel. 41 38 349 43.