Budżetowa sesja Rady Gminy Gołcza

Rada Gminy Gołcza, podczas ostatniej sesji w dniu 14 grudnia 2023r. jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Projekt budżetu przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha. Dochody zaplanowano na kwotę 51 495 029 zł, z czego 44% stanowią subwencje, 44% dochody własne i 12% dotacje. Dochody bieżące wynoszą 34 582 579 zł, a dochody majątkowe 16 912 450 zł.

Przychody przyjęto w wysokości 2 730 000 zł, a więc dochody wraz z przychodami to łącznie 54 225 029 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 53 025 029 zł, a rozchody na kwotę 1 200 000 zł. Wydatki bieżące wynoszą 29 184 379 zł, a wydatki majątkowe 23 840 650 zł. Zaplanowano, że na koniec 2024 roku zadłużenie wyniesie zaledwie 1 600 000 zł stanowiąc 3% wskaźnik zadłużenia (gdzie ustawowy wskaźnik limitu zadłużenia wynosi maksymalnie 60%).

W przyszłorocznym budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe m.in. na:

- przebudowę dróg gminnych asfaltowych w: Kamienicy, Chobędzy, Czaplach Małych, Rzeżuśni, Mostku, Wysocicach,

- przebudowę dróg dojazdowych do pól w: Adamowicach, Żarnowicy, Zawadce, Buku,

- budowę sieci kanalizacyjnej w Buku,

- zagospodarowanie terenu po byłym kamieniołomie w Ulinie Wielkiej,

- realizację programu „Małopolskie OSP 2024”,

- przekazanie dotacji na prace konserwatorskie dla parafii w Czaplach Wielkich, Mostku, Szreniawie, Wysocicach,

- realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

- realizację projektu „Ciepłe mieszkanie”,

- prace remontowe w placówkach oświatowych,

- dotację dla Powiatu Miechowskiego na przebudowę mostu w Wysocicach i renowację rowów w Czaplach Małych.

W czasie sesji podjęte zostały uchwały dotyczące funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy, związane z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”, w sprawie zmian w Statucie Gminy Gołcza, w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gołcza, a Gminą Iwanowice i powierzenia Gminie Iwanowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Iwanowice Ośrodka Wsparcia – Dzienny Dom Senior+ w Grzegorzowicach Wielkich, a także dotyczące przyznania dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych, wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz umorzenia pożyczki.

Na sesji obecni byli również przedstawiciele firmy Saria Polska: Prokurent Mariusz Łozowski oraz dyrektor Saria oddział Secanim w Wielkanocy Leszek Herian. Przekazali informację w sprawie postępów prac przy budowie biofiltra. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec czerwca 2024 roku.