Święto Babci i Dziadka w Gołczy

W niedzielne popołudnie w Gołczy odbyła się wspaniała uroczystość. Dzieci z klas „0” i oddziału „Wesołe Skrzaty”, aby uczcić święto wszystkich babć i dziadków, przedstawiły przygotowany przez wychowawców program artystyczny. Licznie zgromadzonych gości powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej Zdzisława Kyć oraz Wójt Gminy Lesław Blacha. Na uroczystość przybyli także Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, Wiceprzewodnicząca Anna Cembrzyńska i Dyrektor Gimnazjum Roman Dudek.

Czytaj więcej...

Turniej Piłki Nożnej Orlików

W minioną sobotę w hali sportowej w Gołczy rozegrany został Turniej Piłki Nożnej Orlików. Wzięło w nim udział 8 drużyn: Broń Radom I i II, ZKP Zakopane, Triumf Alwernia, Pcimianka Pcim, Słomniczanka Słomniki, AP 12 Nowy Sącz i oczywiście AP Gołcza. Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcą została drużyna ZKP Zakopane, drugą lokatę zajęła Broń Radom natomiast na trzeciej pozycji rywalizację zakończyła AP 12 Nowy Sącz. Akademicy uplasowali się na czwartym miejscu. Kolejne lokaty zajęli: Słomniczanka Słomniki, Triumf Alwernia, Pcimianka Pcim i Broń II Radom.

Czytaj więcej...

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

W najbliższym czasie we wszystkich sołectwach z terenu gminy Gołcza odbędą się wybory Sołtysów wsi i Rad Sołeckich. Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniach wiejskich. Poniżej przedstawiamy terminarz zebrań wyborczych:

Czytaj więcej...

Styczniowa sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 22 stycznia 2015r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Stanisława Makoli – Przewodniczącego Rady. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie Budżetu Gminy Gołcza na 2015 rok. Projekt nowego budżetu przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 19 970 330 zł, a wydatki w wysokości 19 393 983,60 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 12 948 983,60 zł, a wydatki majątkowe 6 445 000 zł.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) zwołuje się IV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu:

22 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 10-tej w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

GŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w gminie Gołcza.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w gminie Gołcza,

Czytaj więcej...

Nowe oblicze gołczańskiej biblioteki

Z końcem roku zakończono remont biblioteki wraz z zagospodarowaniem placu wokół budynku i częściową wymianą wyposażenia. Wszystkie te prace wykonano w ramach projektu: „Remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego” w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.” Wartość całego projektu to 528 843 zł, z czego dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 396 632 zł, ze środków Województwa Małopolskiego 30 000 zł oraz dofinansowanie Gminy Gołcza 102 211 zł.

Czytaj więcej...